ZAPYTANIE OFERTOWE

etuto.pl Tomasz Smoliński przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup od wykonawcy, usługi polegającej na badaniach, opracowaniu dokumentacji technicznej nowego wyrobu i wyprodukowanie prototypu znacząco ulepszonego wyrobu, w ramach projektu „Przyjazny rower” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Protokół